På Herab Terimäc AB är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.


Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Alla inom Herab Terimäc AB tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi Herab Terimäc AB:s negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från tranporter genom att övergå till alternativa och använda miljövänligare drivmedel som etanol eller biogas, underlätta samordning och effektivisering av tranporter samt utrusta fordon väl med kompletta verktyg för att motverka onödiga transporter.

Verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att:

1.   Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
2.   Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
3.   Verka för att kunder och leverantörerinformeras om vårt miljöarbete.
4.   Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår
      verksamhet.
5.   Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
6.   Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids- och miljöperspektiv.
7.   Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras
      produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
8.   Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
9.   Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
10. Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.

 

 

VD
Erkki Hyvärinen

 

 

 

Herab Terimäc AB, Gällingevägen 808, 439 64 Frillesås, Sweden • Telefon +46 340 65 22 50 • info@herabterimac.se